fbpx

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z kursów online  zwane dalej “Esport & Gaming Academy”.

I. Postanowienia wstępne

 1. Kurs Esport & Gaming Academy stanowią zajęcia prowadzone zdalnie, dotyczące poprawienia umiejętności gry oraz zdobywania wiedzy z zakresu esportu. Zajęcia prowadzone są na serwerze gry (Counter-Strike: Global Offensive, Valorant, Fortnite) oraz w aplikacjach Zoom i Discord.
 2. Organizatorem Kursu Esport & Gaming Academy jest:
  Switchit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jerozolimskie 81/7.10, 02-001 Warszawa; switchit.pl, e-mail: kontakt@switchit.pl, tel. 22 243 69 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000803048, NIP: 7010944433, REGON: 384327893.
 3. Organizator oświadcza, że osoby prowadzące Kursy Esport & Gaming Academy posiadają doświadczenie w pracy z młodymi osobami.
 4. W kursach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież od 12 roku życia (Uczestnik). Za zgodą organizatorów może w nich wziąć udział osoba młodsza.
 5. Warunkiem uczestnictwa w kursie osób niepełnoletnich jest wyrażenie przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. Uczestnik oraz/lub jego rodzic/opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, iż nie będzie mógł korzystać z usług Esport & Gaming Academy w przypadku nieprzyjęcia warunków Regulaminu.
 6. Uczestnik obowiązany jest do korzystania z Kursu w sposób zgodny zasadami współżycia społecznego, z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez Uczestników treści o charakterze bezprawnym.
 7. Oferta cenowa kursów oraz informacje o promocjach dostępne są na stronie gamingacademy.pl.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany oferty cenowej. Oferta zmiany cenowej nie dotyczy Uczestnika zapisanego na kurs lub Akademię przed zmianą.
 9. Organizator gwarantuje Uczestnikowi zapisanego na kurs lub Akademię ofertę cenową, jaka istniała w momencie wpisania się na Kurs lub Akademię.
 10. Cena obejmuje udział w wybranym kursie, zajęcia prowadzone przez trenerów, zgodnie z programem kursu ujętym w dokumencie przesłanym drogą elektroniczną przed zawarciem umowy. Programy poszczególnych kursów dostępne są również na stronie gamingacademy.pl.

II. Zgłoszenie uczestnictwa i warunki techniczne

 1. Chęć uczestnictwa w kursie należy zgłosić drogą mailową na adres hello@gamingacademy.pl lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej kursu na gamingacademy.pl.
 2. Zgłoszenia uczestnika niepełnoletniego może dokonać Rodzic lub jego Opiekun prawny.
 3. Po otrzymaniu zgłoszenia Esport & Gaming Academy potwierdza Zgłaszającemu drogą mailową, na wskazany przez Zgłaszającego adres poczty elektronicznej, przyjęcie zgłoszenia. W momencie zebrania wystarczającej liczby Uczestników kursu (min. 10 osób), Organizator skontaktuje się drogą mailową i/lub telefoniczną, aby przekazać szczegóły organizacyjne.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu w przypadku braku zebrania wystarczającej liczby Uczestników. Zgłaszającemu przekazywana jest droga mailową stosowna informacja wraz z alternatywnymi propozycjami kursów.
 5. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest zaakceptowanie warunków umieszczonych w niniejszych regulaminie oraz uregulowanie opłaty (Opłata) w terminie 5 dni od otrzymania informacji z harmonogramem kursu. Z chwilą potwierdzenia zgłoszenia udziału w  kursie oraz akceptacji regulaminu przez rodzica lub opiekuna Uczestnika pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa. Organizator przesyła w formie email potwierdzeniem warunków umowy.
 6. Organizator udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. przelew z góry na rachunek bankowy Organizatora,
  2. karta płatniczą – forma płatności obsługiwana przez PayU S.A,
  3. przelew błyskawiczny – forma płatności obsługiwana przez PayU S.A,
  4. przelew elektroniczny – forma płatności obsługiwana przez PayU S.A.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem Klient jest każdorazowo informowany przez Organizatora  o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności.
 8. Operatorami płatności „Karta płatnicza” oraz „przelew błyskawiczny” jest PayU S.A.
 9. W przypadku wyboru płatności kartą płatnicza lub przelewu błyskawicznego dane Klienta nie są zapisywane w Sklepie Internetowym.
 10. Opłata w przypadku nie ukończenia przez Uczestnika pełnego kursu, nie podlega zwrotowi.
 11. Uczestnik uzyskuje dostęp do Kursu na czas jego trwania zgodnie z harmonogramem wybranego Kursu.
 12. Organizator w chwili zawarcia umowy udziela Uczestnikowi nieograniczonej niewyłącznej licencji na korzystanie z materiałów o charakterze edukacyjnym, udostępnionych Uczestnikowi w ramach Kursu. Licencja nie uprawnia Uczestnika do udzielania dalszej licencji.
 13. Udostępnione materiały mogą być wykorzystane przez Uczestników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Zabronione jest korzystanie z materiałów stanowiących własność Organizatora w celach komercyjnych.

Wymagania techniczne

 1.  Organizator prowadzi Kurs oraz udostępnia materiały o charakterze edukacyjnym za pośrednictwem aplikacji ZOOM, Discord (“aplikacja”) oraz na serwerze wybranej gry (Counter-Strike: Global Offensive, Valorant, Fortnite).
 2. Udział w kursie jest możliwy pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) dostępu do aplikacji ZOOM;
  b) dostępu do gry Counter-Strike: Global Offensive, Valorant, Fortnite;
  c) dostępu do aplikacji Discord;
  d) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, i spełniające wymagania systemowe wybranej gry (Counter-Strike: Global Offensive, Valorant, Fortnite);
  e) dostępu do poczty elektronicznej;
  f) przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies;
  g) korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox;
  h) dostępu do słuchawek z mikrofonem.
 3. Uczestnik kursu ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

III. Plan kursów oraz nieobecności

 1. Program kursu jest opracowany na podstawie wieku Uczestników oraz informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym.
 2. W zależności od rodzaju kursu zajęcia odbywają się 1, 2 lub 3 razy w tygodniu.
 3. W przypadku, gdy uczestnik nie jest w stanie uczestniczyć z jakiegokolwiek powodu, w którychkolwiek zajęciach w ramach kursu, przysługuje mu możliwość odrobienia zajęć z inną grupą, w której realizowany jest ten sam program, w ramach dostępnych miejsc w danym terminie. W przypadku braku grupy realizującej ten sam program bądź braku wolnych miejsc lub terminu, Organizator zapewnia Uczestnikowi stosowne materiały szkoleniowe. Odrabianie zajęć musi być poprzedzone kontaktem mailowym pod adresem hello@gamingacademy.pl na minimum 10 dni przed datą zajęć oraz zgodą osoby prowadzącej dany kurs. Nieobecność nie uprawnia do otrzymania zwrotu bądź obniżenia wysokości Opłaty.

IV. Reklamacje

 1. Organizator zobowiązany jest wykonać Usługę w sposób staranny.
 2. Jeżeli Zgłaszający lub Uczestnik stwierdzi, że Usługa została wykonana wadliwie może złożyć reklamację, wysyłając ją pocztą elektroniczną na adres e-mail: hello@gamingacademy.pl lub listownie na adres siedziby Organizatora.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące oraz kontaktowe Zgłaszającego, a także opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamację należy złożyć w okresie 14 dni od zdarzenia, stanowiącego przedmiot reklamacji.
 5. Organizator ustosunkuje się do składanej przez Zgłaszającego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego została złożona reklamacja. Odpowiedź na reklamację Organizator przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

V. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 3. W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Klient składa Organizatorowi jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres siedziby lub na adres poczty elektronicznej Organizatora: hello@gamingacademy.pl. Klient może skorzystać z formularza – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Skorzystanie z formularza zaproponowanego przez Organizatora nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na realizację uprawnienia do odstąpienia od Umowy przez Klienta.
 4. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Organizatora przed jego upływem.
 5. Organizator niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  b) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. Klient po upływie terminu określonego w ust. 2, który opłacił kurs i otrzymał dostęp do kursu może odstąpić od kursu i otrzymać zwrot uiszczonej Opłaty stosownie zmniejszonej z uwzględnieniem spełnionego świadczenia przez Organizatora.
 8. Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonanie usługi e-lerningowej ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Organizator wymaga od konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszenia żądania o którym mowa powyżej, konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

VI. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Zgłaszającego i Uczestnika w rozumieniu przepisów o rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  jest Organizator.
 2. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych Zgłaszającego i Uczestnika oraz wykorzystywaniem plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://gamingacademy.pl/polityka-prywatności

VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 21.11.2020 roku.
 2. Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie Esport & Gaming Academy pod adresem internetowym https://www.gamingacademy.pl/polityka-prywatności. O wprowadzonych zmianach Organizator poinformuje Uczestników drogą elektroniczną.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania Uczestnika.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 5. Przystąpienie Uczestnika do zajęć jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
Menu